ارائه شفاهی مقاله :

نویسندگانی که مقاله آنها برای ارائه شفاهی پذیرش شده است لطفاً اسلاید های

خود را با استفاده از مجموعه نرم افزار  Microsoft Office2007-2010  تهیه نمایند.

 

 

مقالات به صورت پوستر:

نویسندگانی که مقاله انها به صورت پوستر پذیرفته شده است مقاله خود را طبق الگوی زیر

طراحی کرده برای کنفرانس آماده نمایند وبرای ارائه در روز کنفرانس چاپ کرده و همراه خود داشته باشند.

 

دریافت الگوی پوستر همایش به زبان فارسی       دریافت راهنمای تهیه پوستر 

دریافت الگوی مقاله همایش به زبان فارسی

دریافت الگوی ارائه شفاهی مقاله

 

 

مقاله ارسالی شامل موارد زیر میباشد :

1- عنوان مقاله

2-نام نویسندگان و همکاران مقاله

3- عنوان و محل خدمت دانشگاهی

4- چکیده مقاله

5- کلمات کلیدی

6- مقدمه

7-  روش تحقیق

8- بحث  و نتایج

9- نتیجه گیری کلی

10- تشکر و قدردانی

11- مراجع

 

 

 

همه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب‌گاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب می‌باشد.  Copyright© 2015 - 2019 | www.wtiau.ac.ir