ارائه شفاهی مقاله :

نویسندگانی که مقاله آنها برای ارائه شفاهی پذیرش شده است لطفاً اسلاید های

خود را با استفاده از مجموعه نرم افزار  Microsoft Office2007-2010  تهیه نمایند.

 

 

مقالات به صورت پوستر:

نویسندگانی که مقاله انها به صورت پوستر پذیرفته شده است مقاله خود را طبق الگوی زیر

طراحی کرده برای کنفرانس آماده نمایند وبرای ارائه در روز کنفرانس چاپ کرده و همراه خود داشته باشند.

 

دریافت الگوی پوستر همایش به زبان فارسی

دریافت الگوی مقاله همایش به زبان فارسی

دریافت الگوی ارائه شفاهی مقاله

 

 

مقاله ارسالی شامل موارد زیر میباشد :

1- عنوان مقاله

2-نام نویسندگان و همکاران مقاله

3- عنوان و محل خدمت دانشگاهی

4- چکیده مقاله

5- کلمات کلیدی

6- مقدمه

7-  روش تحقیق

8- بحث  و نتایج

9- نتیجه گیری کلی

10- تشکر و قدردانی

11- مراجع

 

 

 

همه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب‌گاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب می‌باشد.  Copyright© 2015 - 2017 | www.wtiau.ac.ir