محور های  همایش :

  • تبیین اقتصاد خلاق

  • کارآفرینی و اقتصاد خلاق

  • جغرافیای اقتصاد خلاق

  • حقوق مالکیت معنوی

  • آموزش اقتصاد خلاق

محور

موضوع: کارگاه / سخنرانی

تبیین اقتصاد خلاق

تبیین نظری مفهوم اقتصاد خلاق با مروری تئوری های بین المللی

بررسی مصادیق اقتصاد خلاق در ایران و جهان و سهم صنایع خلاق در رشد اقتصادی

الزامات نرم افزاری و سخت افزاری توسعه اقتصاد خلاق در کشور

تحلیل نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدهای اقتصاد خلاق در ایران

تحلیل و ارائه راهبردهای مدیریتی جهت توسعه اقتصاد خلاق

تجزیه تحلیل اقتصادی اجتماعی صنایع فرهنگی و هنری

تحول اقتصاد خلاق: هنر و فرهنگ در بازارهای ملی و بین المللی

نقش بخش خصوصی و دولتی در توسعه اقتصاد خلاق

کارآفرینی و اقتصاد خلاق

نیروی کار خلاق: هنرمندان و اقتصاد خلاق

اقتصاد خلاق: اقتصادی مردمی

نقش متغیرهای محیطی در اقتصاد خلاق

سیاستگذاری، مدیریت و حمایت از صنایع خلاق

سیاستگذاری فرهنگی مبتنی بر خلاقیت: اهداف، شرایط و نتایج

صنایع خلاق، کارآفرینی تحقق اقتصاد مقاومتی

نسبت اقتصاد خلاق با مولفه های اقتصاد مقاومتی

نقش بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد خلاق

بازاریابی و جذب مخاطب در صنایع خلاق: روشها و اصول

تامین مالی در اقتصاد خلاق
جغرافیای اقتصاد خلاق

بررسی عملکرد مراکز مهم بین المللی اقتصاد خلاق

بررسی ظرفیت روستاها و شهرها در توسعه اقتصاد خلاق: ایجاد اقتصادهای خلاق روستایی  و شهری

رقابتهای منطقه­ای در اقتصاد خلاق

شناسایی و معرفی صنایع خلاق در ایران و جهان

صنایع خلاق و فناوریهای نوین بومی

مطالعات تطبیقی و الگوهای توسعه اقتصاد خلاق در سطح بین المللی
حقوق مالکیت معنوی

حذف مشکلات نوآوری: بهبود و حمایت از حقوق مالکیت معنوی

صنایع خلاق و نظام های قانونگذاری، صنفی، پشتیبانی و نظارتی مورد نیاز
آموزش اقتصاد خلاق

نقش رسانه های اجتماعی در ترویج و آموزش اقتصاد خلاق

فرهنگ سازی، ترویج و آموزش اقتصاد خلاق

نقش دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی در توسعه اقتصاد خلاق

نقش فناوری در آموزش و یادگیری صنایع خلاق

 

همه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب‌گاه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب می‌باشد.  Copyright© 2015 - 2019 | www.wtiau.ac.ir